آگهی مزایده اتومبیل

آگهی مزایده یک دستگاه خودروی هاچ بک – پژو 2008AT مدل 1396 به شماره شهربانی 753 ب 44 ایران 16 مربوط به پرونده کلاسه 139804030011002788به موجب پرونده اجرایی کلاسه 139804030011002788 با شماره بایگانی 9802988 له: خانم سمیرا جندقی و و علیه: ورثه مرحوم رضا ـ آرام ) محمد تقی آرام – و سمیرا جندقی – […]

آگهی مزایده یک دستگاه خودروی هاچ بک – پژو 2008AT مدل 1396 به شماره شهربانی 753 ب 44 ایران 16 مربوط به پرونده کلاسه 139804030011002788
به موجب پرونده اجرایی کلاسه 139804030011002788 با شماره بایگانی 9802988 له: خانم سمیرا جندقی و و علیه: ورثه مرحوم رضا ـ آرام ) محمد تقی آرام – و سمیرا جندقی – و فاطمه صفائی نیکو( با موضوع الزم االجرای تعداد 500 عدد سکه طال تمام بهار آزادی – یک سفر حج تمتع به استناد سند ازدواج شماره سند: 34791 تاریخ سند: 26/05/1393
دفترخانه صادر کننده: دفترخانه ازدواج 55 قم یک دستگاه خودروی هاچ بک – پژو 2008AT مدل 1396 به شماره شهربانی 753 ب 44 ایران 16 با مشخصات ذیل واقع در قم پارکینگ لنگرود) بهران( متعلق به آقای مرحوم رضا آرام ) ورثه مذکور( بازداشت گردیده و از طریق مزایده به فروش می رسد:
مشخصات فنی خودرو بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری: خودروی هاچ بک- پژو 2008AT مدل 1396 شماره شاسی: NAAG1C238HD002342 -شماره موتور: 10FJCE2334698 مشخصات بدنه: با توجه به اینکه درب خودرو بسته و فاقد سوییچ بوده و به صورت خاموش متوقف می باشد از نظر ظاهر و رنگ و لاستیک ها نقصی مشاهده نمی شود و احتماال به واسطه توقف زیاد باطری خودرو نیز از کارکرد تخلیه گردیده پلاک خوردگی داشته بیمه نامه شخص ثالث در تاریخ 03/02/1399 پایان یافته است. درصد لاستیک ها عقب و جلو 70 درصد می باشد.
کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای شیرزادی خودروی مذکور را به مبلغ 000/000/100/8 ریال ) هشت میلیارد و یکصد میلیون ریال معادل هشتصدو ده میلیون تومان (ارزیابی نموده است.
مزایده خودروی مذکور از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز چهارشنبه 19/05/1401 در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه 7 – طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم – اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
مزایده خودروی مذکور از مبلغ پایه مبلغ 000/000/100/8 ریال ) هشت میلیارد و یکصد میلیون ریال معادل هشتصدو ده میلیون تومان (شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره شبا 980100004076013207895693 IR با شناسه واریز 965108576100000002171323512006 می باشد )حتی بستانکار پرونده هم اگر قصد شرکت و رقابت در مزایده را دارد می بایست 10 درصد را پرداخت نمائید ( و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. در ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد شد. و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. لازم به ذکر است که فیش واریزی می بایست بنام شرکت کننده در مزایده باشد.
(م الف 15478)
تاریخ انتشار آگهی: 01/05/1401
مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم

آگهی م الف 15478