اقتصاد علم آسمانی نیست که قرآن به ما یاد بدهد!

آیت الله جوادی آملی نوشت: با فن اقتصاد کشور اداره می شود. اقتصاد یک علمی نیست که آسمانی باشد و قرآن به ما یاد بدهد.

آیت الله جوادی آملی نوشت: با فن اقتصاد کشور اداره می شود. اقتصاد یک علمی نیست که آسمانی باشد و قرآن به ما یاد بدهد.

آیت الله جوادی  آملی، مرجع تقلید شیعیان در توییتی نوشت: اگر اختلاس و بی عرزگی نباشد با فن اقتصاد کشور اداره می شود. اقتصاد یک علمی نیست که آسمانی باشد و قرآن به ما یاد بدهد.