شوخی با طرح های اقتصادی و سودجویان ناقلا!

از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس پنهان نیست از شما دوستان چه پنهان، هر طرح اقتصادی که در این مملکت اجرا می شود بلافاصله یک عده سود جو، دلال و نهایتاً عزیزان مافیا با یک اقدام ضربتی، طرح اقتصادی دولت را سه سوته فیتیله پیچ می کنند و طومارش را درهم می پیچند! آن هم به گونه ای که رباط صلیبی و تاندون و مینیسک طرح با هم پاره می شوند و طرح دیگر هیچ وقت طرح بشو نیست! 

از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس پنهان نیست از شما دوستان چه پنهان، هر طرح اقتصادی که در این مملکت اجرا می شود بلافاصله یک عده سود جو، دلال و نهایتاً عزیزان مافیا با یک اقدام ضربتی، طرح اقتصادی دولت را سه سوته فیتیله پیچ می کنند و طومارش را درهم می پیچند! آن هم به گونه ای که رباط صلیبی و تاندون و مینیسک طرح با هم پاره می شوند و طرح دیگر هیچ وقت طرح بشو نیست! 

نتیجه هم ناگفته پیداست و نه تنها این طرح ها دردی از مردم معمولی دوا نمی کنند بلکه قوز بالای قوز هم می شوند تا جایی که خلق الله از طلا بودن پشیمان می شوند و رویای بازگشت به دوره قبل از اجرای طرح را در سر می پرورانند!

مشت نمونه خروار همین داستان آزادسازی واردات خودرو است که خود خودرو ها هم از این مدل واردات و قیمت گذاری خنده شان گرفته و با اینکه هنوز مکانیزم قیمت گذاری و ماجرای عرضه خودرو در بورس و … در هاله ای از ابهام است، امید قالیباف سخنگوی وزارت سمت سعی کرده با انتشار گزارشی گرانی خودرو را به بازارسازی سودجویان ربط دهد!

یعنی طرح وزارت صنعت ایرادی ندارد و این چشم تنگ دنیا دوست سودجویان است که نگذاشته اند، این طرح به ثمر بنشیند.

این داستان تنها مربوط به خودرو و خودرو سازی نیست و چاکراه های بی شمار در مملکت باعث می شوند پزشک در مطبش دستگاه پوز سوپر مارکت بگذارد، طلا فروش و آهن فروش سالی دو میلیون مالیات بدهند، کل مالیات اخذ شده از مالکان خانه های خالی و خانه های لوکس کشور در یک سال به 5 میلیارد نرسد و قس علی هذا …

هر چند طرح های دولت همگی عین صواب هستند و این سودجویان هستند که مانع از اجرای دقیق آنها می شوند. با این وجود پیشنهاد می شود دوستان برای شوخی و مطایبه، برای سرگرمی و خنده، اصلاً برای مسخره بازی هم که شده یک بار از سایر کشور ها تقلید کنید! ببینند سایر کشورها چطور خودرو وارد کشورشان می کنند و قیمت تعیین می کنند؟ با کدام ساز و کار از پزشک و طلا فروش و آهن فروش مالیات واقعی اخذ می کنند؟ چگونه مالکان خانه های خالی و لوکس را وادار به پرداخت مالیات می کنند؟ چطور برای خریدار ضایعات و کارتن خواب کارت بازرگانی صادر نمی شود؟ چطور

اگر این شوخی جواب داد و به تریج قبای سودجویان و دلالان و مافیا برنخورد، با توجه به ملاحظات راهبردی طرح را جدی جدی در کشور اجرا کنید! باور کنید جای دوری نمی رود و کسی به شما خرده نمی گیرد…