کل اخبار 1409 اخبار امروز : 0
ساعت :

حفظ آب و هوا

لزوم تحرک همزمان ملی و محلی برای نجات اقلیم و حفظ آب و هوا
25 تیر 1401
گویه گزارش می دهد؛

لزوم تحرک همزمان ملی و محلی برای نجات اقلیم و حفظ آب و هوا

وضعیت آب و هوا و تغییرات اقلیمی و محیط زیست یکی از اَبَربحران های بوجود آمده برای جامعه جهانی است.

برو بالا